Байдыбек ауданы білім бөлімі

  Конкурс жариялайды


  Конкурс жариялайды


  Конкурс жариялаған орган атауы: Түркістан облысы, Бәйдібек аудандық білім бөлімі мемлекеттік мекемесі.

  Конкурс жарияланған лауазымның атауы: «Кеңсай» жалпы орта мектебі мемлекеттік коммуналдық мекемесінің директоры.

  Орналасқан орны, білім беру мекемесінің толық атауы: Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Борлысай ауыл округі, Қошқарата ауылы, «Кеңсай» жалпы орта мектебі мемлекеттік коммуналдық мекемесі..


  Лауазымға орналасу үшін кандидатқа қойылатын біліктілік талаптар: Жоғары  педагогикалық  білімі және білім беру ұйымдарындағы педагогикалық жұмыс өтілі кемінде бес жыл, оның ішінде басқарушылық қызметте кемінде бір жыл, бірінші немесе жоғары біліктілік санатының және (немесе) "педагог-сарапшы", "педагог-зерттеуші", "шебер-педагог" санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, ЖОО және әдістемелік қызмет қызметкерлерін қоспағанда)


  Лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымының қызметін оның жарғысына және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес басқарады. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын педагогикалық және әдістемелік кеңеспен бірлесе отырып іске асыруды ұйымдастырады. Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен жұмыс жоспарларын бекітеді. Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз ету заңына сәйкес жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз етеді. Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік және материалдық-техникалық базасын ұйымдастырады және жетілдіреді. Оқу-тәрбие процесін әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырады және жетілдіреді. 

  Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың дамуын қамтамасыз етеді.
   Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік бірлестіктер, балалар ұйымдары қызметіне ықпал етеді. Білім беру құқығына берілген лицензиясына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер контингентін қалыптастырады, оқушылар мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етеді. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың арасынан шыққан тәрбиеленушілердің заңды құқығы мен мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек және басқа да) қорғайды, олардың туысқандық байланысын қолдай үшін оларға жағдай жасау бойынша шаралар қабылдайды. Оқу-тәрбие процесі кезінде білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) және білім беру ұйымы қызметкерлерінің өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға қажетті жағдай жасайды. Белгіленген заңнама шегінде білім беру ұйымының мүлкі мен құралдарына иелік етеді, жыл сайын құрылтайшылардың қаржылық және материалдық қаражаттың түсуі және жұмсалуы туралы есебін береді.
         Нормативтік талаптарға сәйкес есеп жүргізіп, оқу-материалдық базаның сақталуын және толықтырылуын қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі ережесін, санитариялық-гигиеналық режимді, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігін сақтау үшін жауап береді.


  Лауазымдық жалақы мөлшері: Еңбек өтіліне сәйкес 113393 тенгеден - 137483 тенгеге  дейін.


  Конкурс өткізу орны және күні: Бәйдібек аудандық білім бөлімі мемлекеттік мекемесі.

                                                           2019 жылдың  26-30  желтоқсан аралығы. 

  Конкурсқа қатысуға өтінімді беру мерзімі мен оның қабылдау орыны:

        Хабарландыру жарияланған күннен бастап 7 жұмыс күнінен кешіктірілмей Бәйдібек ауданы, Шаян ауылы, Т.Тасболатұлы көшесі № 1 үй, 2-қабат аудандық білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің  №28 бөлмесінде қабылданады. Анықтама телефондары: 8/72548/ 2-15-52


  Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі:

  1)  білім беруді басқару органы басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты тұратын  

  жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;

        2) жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;

        3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;

        4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

        5) кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;

        6) ескертпелер мен көтермелеулерді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік  

           мінездеме;

        7) біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған жағдайда);

        8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;

        9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;

        10) тестілеуден өткендігі туралы анықтама (болған жағдайда);

        11) мектепті дамытудың перспективалық жоспары.

        Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың көшірмелері жұмыс орнының кадр қызметі немесе       

       білім беру ұйымының жауапты қызметкері тарапынан куәландырылады және мөрмен куәландырылады.

         Конкурсқа қатысуға кандидат өзінің кәсіби жетістіктері, біліктілігін арттыру, ғылыми зерттеулер, өзінің педагогикалық тәжрибесін қорытындылау, наградалары туралы қандайда болмасын деректі  расталған ақпаратты ұсынуға құқылы.


  Бәйдібек  аудандық  білім  бөлімі мемлекеттік мекемесі

  Объявляется конкурс


  Наименование органа  объявившего конкурс: Туркестанская область, район Байдибек, государственное учреждение отдел образования района Байдибек.

  Наименование должности  на который проводится конкурс: Директор государственного коммунального учреждения общая средняя школа "Кеңсай".

  Место нахождения, полное наименование учебного заведения: Туркестанская область,район Байдибек, сельский округ Борлысай, село Кошкарата, государственное коммунальное учреждение "Кеңсай".

  Квалификационные требования к кандидату на должность: Высшее педагогическое образование и опыт преподавания в образовательных учреждениях должны составлять не менее пяти лет, включая не менее одного года высшего руководства, первой или высшей категории или педагог-мастер, педагог-эксперт, педагог-исследователь.

  Трудовые обязанности:Регулирует деятельность организации образования ее уставом и иными нормативными правовыми актами. Организует внедрение Государственного общеобязательного образовательного стандарта совместно с педагогическим и методическим советом. Утверждает рабочий план, программы и рабочие планы. Обеспечивает общее образование в соответствии с Законом об обязательном образовании детей в регулируемом месте. Организует и совершенствует научно-методическую и материально-техническую базу учебного процесса. Организует и совершенствует методическое обеспечение учебного процесса. Обеспечивает развитие современных информационных технологий.
  Способствует деятельности педагогических организаций, методических объединений, детских организаций. По лицензии на обучение формируют контингент учеников, обеспечивают социальную защиту учеников. Защищает законные права и интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (личные, имущественные, жилищные, трудовые и т. Д.), И предпринимает шаги для создания условий, позволяющих им поддерживать родство.
         Создает необходимые условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся и работников образовательной организации в процессе учебного процесса. Владеет имуществом и имуществом организации образования в рамках законодательства, ежегодно отчитывается о финансовых и материальных поступлениях и расходах учредителей.
  Ведет учет в соответствии с нормативными требованиями, обеспечивает сохранность и пополнение учебно-материальной базы, несет ответственность за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиенического обращения, охраны здоровья и техники безопасности.
  Размер заработной платы: от 113393 до 137483 тенге, в зависимости от стажа работы.
  Место и время проведения конкурса: Государственное учреждение отдела образования района Байдибек.
                                                                       Между 26-30 декабря 2019 года.
  Срок подачи заявки на участие в конкурсе:
        Не позднее 7 рабочих дней со дня публикации объявления село Шаян, улица Т.Тасбулатулы1, район Байдибек, 2 этаж принимается в помещении №28 отдела образования. Контактные телефоны: 8/72548 / 2-15-52
  Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:

  1) заявление на участие в конкурсе на имя руководителя органа управления образованием с указанием места регистрации, фактического места проживания, контактных телефонов;

   2) копию документа, удостоверяющего личность;

   3) копию документа государственного образца об образовании;

   4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;

   5) личный листок по учету кадров и фото;

   6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;

   7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени (при ее наличии);

   8) справку о состоянии здоровья по форме, о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);

   9) справку об отсутствии судимости;

  10) справку о прохождении тестирования (при ее наличии);
   11) перспективный План развития государственной организации образования.


        Копии документов, представленных для участия в конкурсе, заверяются кадровой службой с места работы или ответственным работником организации образования и заверяется печатью.

         Для участия в конкурсе кандидат вправе предоставить на рассмотрение органу управления образованием материалы о его профессиональных достижениях, повышении квалификации, научных исследованиях, обобщении собственного педагогического опыта, наградах.

  Государственное учреждение отдел образования района Байдибек.
  Похожие новости
 • Конкурс жариялайды-Объявляется конкурс
 • Конкурс жариялайды
 • Конкурс жариялайды
 • Білім бөлімі конкурс жариялайды
 • Конкурс туралы хабарландыру

 • Добавить комментарий
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

 • Фото жаңалықтар
  Cоңғы жаңалықтар
  Жаңа материал
  12 февраль Конкурс жариялайды

  12 февраль Конкурс жариялайды

  12 февраль Конкурс жариялайды

  Жаңалықтар топтамасы